Velkommen til Graffoco Advokatfirma DA

Advokattjenester for private og nærigsdrivende. Vi finner løsningen for deg!

Tilgjengelighet og service

Vi fokuserer hele tiden på å være tilgjengelig for våre klienter, og gjør vårt ytterste for å yte god forståelse og rettslig hjelp. 

Solid samarbeidspartner

Vi har godt innarbeidede rutiner og et solid fotfeste i bransjen. Dette sammen med kontinuerlig utvikling gjør oss til en solid samarbeidspartner.

Redelighet og kvalitet

Vi legger vekt på integritet, kvalitet og personlig engasjement som setter deg og dine behov først.

64 85 94 40
Sentrumsvegen 6 A, 1400 SKI
Orgnr 885 201 202

Våre Advokater

Våre tjenester

Arbeidsrett

Arbeidsretten omhandler forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

I utgangspunktet er en arbeidsavtale en alminnelig avtale mellom partene, men fordi arbeidsgiver har en bestemmelsesrett over arbeidstaker har lovgiver oppstilt strenge regler for hva arbeidsgiver kan gjøre i forhold til sine ansatte.

Les mer ...

Selskapsrett

Vi kan bistå med rettslige tjenester innen selskapsrett som omhandler.

Stifting av AS

Akjsonærtavtaler

Kjøp og salg av virksomheter

Fisjon/fusjon

Les mer ...

Tvisteløsning / prosedyre

Våre advokater bistår med forhandlinger og tvisteløsning i domstolene.

Vår erfaring er at våre klienter får de beste og minst kostnadskrevende løsningene i de tilfeller de kontakter advokat på et tidlig stadium i saken. På den måten kan advokaten sammen med klienten fra starten av fokusere på hva som faktisk og rettslig relevant i saken.

Vi bistår med prosessoppdrag over hele landet og for alle landets domstoler.

Familie- og arverett

Vi kan bistå med rettslige tjenester innen famile-og arverett som omhandler

Testament

Arveoppgjør

Ektepakt/samboeravtale

Les mer ...

Avtalerett

Våre advokater bistår klienter med avtalerettslige spørsmål.

Les mer ...

Fast eiendom

Vi bistår våre klienter med alle forhold knyttet til fast eiendom. Herunder:  

Les mer ...

Inkasso

En ting er å ha rett, det er noe helt annet å få sin rett. Å ha et krav på betaling er dessverre ikke det samme som å ha penger på konto.

Les mer ...

Strafferett

Vi bistår med forsvareroppdrag.

Immaterielle rettigheter/IPR

Vi bistår med registrering av varemerker og annen beskyttelse av dine immaterielle rettigheter.

Bygge-og entrepriserett

Dette er en kort og god beskrivelse av tjenesten vi tilbyr. Hvis du har behov for denne tjenesten er det bare å ta kontakt med oss.

Erstatningsrett

Dette er en kort og god beskrivelse av tjenesten vi tilbyr. Hvis du har behov for denne tjenesten er det bare å ta kontakt med oss.

Forvaltningsrett

Dette er en kort og god beskrivelse av tjenesten vi tilbyr. Hvis du har behov for denne tjenesten er det bare å ta kontakt med oss.

Offentlige anskaffelser

Dette er en kort og god beskrivelse av tjenesten vi tilbyr. Hvis du har behov for denne tjenesten er det bare å ta kontakt med oss.

Priser og vilkår

Priser og vilkår

Når vi mottar et nytt oppdrag inngår vi en avtale med deg om hva vi skal gjøre og hvordan vårt vederlag skal beregnes. Oppdragsbekreftelsen skal inneholde alle forholde som må avtales særskilt for ditt oppdrag. For øvrig gjelder vårt firmas generelle oppdragsvilkår.

Vi er opptatt av at verdien av vår rådgivning og bistand skal bidra til verdiskapning hos deg, og at vårt vederlag skal stå i rimelig forhold til dine utgifter til våre ytelser.

1. Alminnelig oppdrag

Vi registrerer løpende timer som medgår i hver sak. Tidsforbruket er et utgangspunkt for vårt vederlag, men også sakens art, vanskelighetsgrad, om oppdraget haster, verdiene av oppdraget gjelder og våre utgifter ved utførelsen og resultatet som oppnås er forhold som tas med i vår sluttvurdering av salærets størrelse.

Ut fra disse kriteriene er våre timepriser:•For privatkunder fra kr. 1.400,- til kr. 2.500,-.•For bedriftskunder fra kr. 1.700,- til kr. 3.000,-.

Merverdiavgift kommer i tillegg, for tiden med 25 %.

2. Oppdraget med fri rettshjelp

I saker det er gitt fritt rettsråd, fri sakførsel og i straffesaker, beregnes salæret som hovedregel ut fra medgått tid og etter den timesats regjeringen har fastsatt. I noen av disse sakstypene gjelder statens forskrift om stykkpris, som vi i så fall benytter. Pr. 1.januar 2017 er den offentlige timesatsen kr. 1020,-. Merverdiavgift kommer i tillegg, med for tiden 25%.

For flere sakstyper gjelder at din inntekt og formue ikke overstiger visse beløp. Vi hjelper deg med å avklare om oppdraget vi skal utføre for deg gir deg krav på å få dekket omkostningene til vårt arbeid av det offentlige. Les mer om Fri rettshjep på Fylkesmannens nettsider.

3. Rettshjelp via forsikring

Vårt vederlag beregnes som i alminnelige saker.

Rettshjelpsforsikringen for advokatutgifter kan du ha rett til i den del saker det er kommet til tvist mellom partene. Rettshjelpsforsikring er inkludert i bolig- og innboforsikringen, bilforsikring m.m. Forsikringene dekker som regel omkostninger med inntil kr. 100.000,-. Egenandelen du må betale utgjør i de fleste forsikringsselskaper et fast beløp som kan variere fra kr. 3.000,- til kr. 6.000,- pluss 20 % av omkostningene over fastbeløpet. Utgjør omkostningene i tvisten mer enn forsikringssummen, må du dekke det overskytende.

Vi hjelper deg med å finne ut om din forsikring har slik ordning og om din sak omfattes av den, slik at du har krav på refusjon for dine utgifter.

Last ned: Generelle oppdragsbetingesler

Generelle oppdragbetingelser

Om oss

Om oss (mal)

Graffoco Advokatfirma DA driver advokatvirksomhet og har kontor i Sentrumveien 6, 1400 ski.

Vi tilbyr juridisk bistand til privatpersoner og små og mellomstore bedrifter både ved å gi råd og ved å føre saker for retten. De fleste av våre klienter befinner seg i Follo/østlandsområdet, men vi yter bistand for klienter over hele landet. Saker som gjelder tilstanden til fast eiendom i Norge, blir prosedert for retten i det distrikt der eiendommen ligger.

Vår erfaring viser at mange søker advokatbistand først etter at en konflikt har blitt tilspisset. Vi ser ofte at vi kunne ha avverget ubehageligheter og redusert kostnader, om vi hadde blitt kontaktet på et tidligere tidspunkt.

God juridisk rådgivning på et tidlig stadium bidrar til klargjøring av avtalepartenes plikter og bedre sikring av rettigheter og dokumentasjon (bevis). Vi legger vekt på at klientene skal føle trygghet for god rådgivning og oppfølging, og legger stor vekt på utredning av faktum som grunnlag for rettsanvendelsen og for våre råd. Derved får vi ofte gjennomslag for konstruktive løsninger og avverger unødvendige kostnader for våre klienter.

Vi holder til i sentrale lokaler i Ski og har kontorfellesskap med tre andre advokatfirmaer. Samlet er vi 8 advokater og er blant blant de største advokatkontorene i Follo.

Advokat Døvik AS
Advokat Døvik AS

Advokat Døvik AS

Advokatfirmaet Engeseth AS
Advokatfirmaet Engeseth AS

Advokatfirmaet Engeseth AS

Advokatfirmaet Mettevoll AS
Advokatfirmaet Mettevoll AS

Advokatfirmaet Mettevoll AS

Kontakt oss

64 85 94 40
Sentrumsvegen 6 A, 1400 SKI
Orgnr 885 201 202
Vi bruker cookies for at nettstedet skal fungere bra.
Når du bruker tjenestene våre, godtar du dette.