Velkommen til Graffoco Advokatfirma DA

Advokattjenester for private og næringsdrivende. Vi finner løsningen for deg!

Tilgjengelighet og service

Vi fokuserer hele tiden på å være tilgjengelig for våre klienter, og gjør vårt ytterste for å yte god forståelse og rettslig hjelp. 

Solid samarbeidspartner

Vi har godt innarbeidede rutiner og et solid fotfeste i bransjen. Dette sammen med kontinuerlig utvikling gjør oss til en solid samarbeidspartner.

Redelighet og kvalitet

Vi legger vekt på integritet, kvalitet og personlig engasjement som setter deg og dine behov først.

64 85 94 40
Sentrumvegen 6 A, 1400 SKI
Orgnr 885 201 202

Våre Advokater

Eric Augustin Krogh, Advokat / partner

 41046366    eak@mail.1.graffoco.no.co

Eric Augustin Krogh jobber innenfor alle firmaets rettsområder, med hovedvekt på fast eiendom rettsforhold, arbeidsrett og avtalerett/selskapsrett.

 

  

 

Les mer ...

Truls Bøckmann Graff, Advokat / partner

93212568   tbg@mail.1.graffoco.no.co

Advokat Truls Bøckmann Graff arbeider innen de fleste av firmaets rettsområder.

Han har bred erfaring fra de fleste av firmaets rettsområder, og har vært fast rådgiver for flere bedrifter og datterselskaper av utenlandske konsern. 

 

Les mer ...

Liv Fludal,

Advokat / partner

 93887219 lf@mail.1.graffoco.no.co

Advokat liv Fludal jobber innenfor alle firmaets rettsområder, med hovedvekt på familierett, strafferett og selskapsrett. Hun har lang erfaring med barnefordeling og barnevernssaker.

Hun tar også oppdrag som forsvarer, bistandsadvokat og saker med fri rettshjelp.

Les mer ...

Våre tjenester

Arbeidsrett

Arbeidsretten omhandler forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Våre advokater har lang praksis med å bistå både arbeidstaker og arbeidsgiver om arbeidsrettslige spørsmål.

Les mer ...

Fast eiendom

Vi bistår våre klienter med alle forhold knyttet til fast eiendom.  

Les mer ...

Tvisteløsning / prosedyre

Selv om målet alltid er å finne en løsning utenfor rettssalen, har vi solid erfaring med tvisteløsning for retten hvis det blir nødvendig. 

Les mer ...

Avtalerett

Våre advokater bistår klienter med avtalerettslige spørsmål.

Les mer ...

Familie- og arverett

Vi kan bistå med rettslige tjenester innen famile-og arverett som omhandler

Testament

Arveoppgjør

Ektepakt/samboeravtale

Les mer ...

Inkasso og innfordring

Vi har omfattende erfaring med å bistå kreditorer med inndrivelse av pengekrav, fra utenrettslig inkasso til rettslig inndrivelse av pengekrav for domstolene, samt forhandlinger om gjeldsordninger. Vi samarbeider også tett med inkassofirmaer der hvor det er hensiktsmessig, for å sikre hurtig og kostnadseffektiv inndrivelse av dine krav. 

Les mer ...

Selskapsrett

Våre advokater har lang erfaring med forretningsjuridisk rådgivning. I tillegg til den juridiske rådgivningen er det også viktig å ta  høyde for bedriftens kommersielle behov og våre advokater forsøker alltid å komme frem til løsninger som virker i praksis for våre klienter. 

Les mer ...

Immaterielle rettigheter /IPR

Våre advokater bistår privat og bedrifter med registrering av varemerker og annen beskyttelse av immaterielle rettigheter, samt øvrige rettslige spørsmål til immaterielle rettigheter (IPR).

Les mer ...

Offentlige anskaffelser

Regler om offentlige anskaffelser får en stadig større anvendelse. Regelverket kan imidlertid fremstå som komplisert og uoversiktlig. Våre advokater kan bistå å sikre deres rettigheter.  

Les mer ...

Erstatningsrett

Man kan ha krav på erstatning dersom man er påført skade eller tap. Ved tap forårsaket av trafikkulykker eller på arbeid, ved feilbehandling eller som følge av vold, vil man normalt ha krav på personskadeerstatning. Ved personskade som følge av at noen har vært uaktsomme, kan du også ha krav på erstatning. Man kan også ha krav på erstatning ved kontraktsbrudd. Vi bistår deg med rådgivning, forhandlinger og eventuelle tvistesaker. 

Strafferett

Vi bistår som forsvarer i straffesaker, fra første avhør, under varetektsfengsling og rettssaken frem til endelig dom. 

Foreligger allerede en dom, kan vi bistå med å vurdere om det er grunnlag for å anke, og føre ankesaken.

Les mer ...

Priser og vilkår

Priser og vilkår

Når vi mottar et nytt oppdrag inngår vi en avtale med deg om hva vi skal gjøre og hvordan vårt vederlag skal beregnes. Oppdragsbekreftelsen skal inneholde alle forholde som må avtales særskilt for ditt oppdrag. For øvrig gjelder vårt firmas generelle oppdragsvilkår.

Vi er opptatt av at verdien av vår rådgivning og bistand skal bidra til verdiskapning hos deg, og at vårt vederlag skal stå i rimelig forhold til dine utgifter til våre ytelser.

1. Alminnelige oppdrag

Vi registrerer løpende timer som medgår i hver sak. Tidsforbruket er et utgangspunkt for vårt vederlag, men også sakens art, vanskelighetsgrad, om oppdraget haster, verdiene av oppdraget gjelder og våre utgifter ved utførelsen og resultatet som oppnås er forhold som tas med i vår sluttvurdering av salærets størrelse.

Ut fra disse kriteriene er våre timepriser: 

For privatkunder fra kr. 1.500,- til kr. 3.500,-, med tillegg av  25 % merverdiavgift, i alt fra kr. 1 875,- til kr. 4 375,-.

For bedriftskunder fra kr. 1.700,- til kr. 4.000,-. Merverdiavgift kommer i tillegg, for tiden med 25 %.

2. Oppdraget med fri rettshjelp

I saker det er gitt fritt rettsråd, fri sakførsel og i straffesaker, beregnes salæret som hovedregel ut fra medgått tid og etter den timesats regjeringen har fastsatt. I noen av disse sakstypene gjelder statens forskrift om stykkpris, som vi i så fall benytter. Pr. 1.januar 2019 er den offentlige timesatsen kr. 1040,-. Merverdiavgift kommer i tillegg  med for tiden 25%, i alt kr. 1 300,-.

For flere sakstyper gjelder at din inntekt og formue ikke overstiger visse beløp. Vi hjelper deg med å avklare om oppdraget vi skal utføre for deg gir deg krav på å få dekket omkostningene til vårt arbeid av det offentlige. Les mer om Fri rettshjep på Fylkesmannens nettsider.

3. Rettshjelp via forsikring

Vårt vederlag beregnes som i alminnelige saker.

Rettshjelpsforsikringen for advokatutgifter kan du ha rett til i den del saker det er kommet til tvist mellom partene. Rettshjelpsforsikring er inkludert i bolig- og innboforsikringen, bilforsikring m.m. Forsikringene dekker som regel omkostninger med inntil kr. 100.000,-. Egenandelen du må betale utgjør i de fleste forsikringsselskaper et fast beløp som kan variere fra kr. 3.000,- til kr. 6.000,- pluss 20 % av omkostningene over fastbeløpet. Utgjør omkostningene i tvisten mer enn forsikringssummen, må du dekke det overskytende.

Vi hjelper deg med å finne ut om din forsikring har slik ordning og om din sak omfattes av den, slik at du har krav på refusjon for dine utgifter.

Last ned: Generelle oppdragsbetingelser

Generelle oppdragbetingelser

Om oss

Om oss (mal)

Graffoco Advokatfirma DA driver advokatvirksomhet og har kontor i Sentrumveien 6A, 1400 ski.

Vi tilbyr juridisk bistand til privatpersoner og små og mellomstore bedrifter både ved å gi råd og ved å føre saker for retten. De fleste av våre klienter befinner seg i Follo/ østlandsområdet, men vi yter bistand for klienter over hele landet. Saker som gjelder tilstanden til fast eiendom i Norge, blir prosedert for retten i det distrikt der eiendommen ligger.

Vår erfaring viser at mange søker advokatbistand først etter at en konflikt har blitt tilspisset. Vi ser ofte at vi kunne ha avverget ubehageligheter og redusert kostnader, om vi hadde blitt kontaktet på et tidligere tidspunkt.

God juridisk rådgivning på et tidlig stadium bidrar til klargjøring av avtalepartenes plikter og bedre sikring av rettigheter og dokumentasjon (bevis). Vi legger vekt på at klientene skal føle trygghet for god rådgivning og oppfølging, og legger stor vekt på utredning av faktum som grunnlag for rettsanvendelsen og for våre råd. Derved får vi ofte gjennomslag for konstruktive løsninger og avverger unødvendige kostnader for våre klienter.

Anbefales av Advokatmatch
Anbefales av Advokatmatch

Anbefales av Advokatmatch

Vi holder til i sentrale lokaler i Ski og har kontorfellesskap med to andre advokatfirmaer. Samlet er vi 6 advokater og er blant de største advokatkontorene i Follo.

Advokat Døvik AS
Advokat Døvik AS

Advokat Døvik AS

Advokatfirmaet Mettevoll AS
Advokatfirmaet Mettevoll AS

Advokatfirmaet Mettevoll AS

Kontakt oss

64 85 94 40
Sentrumvegen 6 A, 1400 SKI
Orgnr 885 201 202
Vi bruker cookies for at nettstedet skal fungere bra.
Når du bruker tjenestene våre, godtar du dette.